ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
RSIN/Fiscaal nummer: KvK nummer: 823991519 76427099
Website adres: www.pknpijnackerdelfgauw.nl
E-mail: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl
Adres: Park Berkenoord 2, 2641CX Pijnacker
Postadres: Idem

De Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse kerk staat dit in Ord. 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten” (Ord. 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ord.11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de (algemene) kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijke, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en jaarrekening. Het College bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel kerkenraad als het College, door toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ord. 11, art. 3).

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw kunt u vinden via de link: Beleidsplan AK 2017-2021.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u onder aan deze pagina aan.
Ook treft u informatie over activiteiten van onze gemeente aan op de website www.pknpijnackerdelfgauw.nl.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit; de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Ook verrichten vele vrijwilligers hun medewerking aan het plaatselijke werk. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is een en ander cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het bestand Pijnacker en Delfgauw 2022 – ANBI-overzicht geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog vermogen in de vorm van geldmiddelen, beleggingen, onroerend goed. Ook kan sprake zijn van legaten of een deel van een erfenis. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidies, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen.

Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan het pastoraat en het werk in de (wijk)gemeente. Hierbij gaat het om de kosten van salarissen van de predikanten en de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris/vergoedingen aan kosters en anderen) en bijdragen voor het landelijke werk.

Bij sommige gemeenten is sprake van de exploitatie van een begraafplaats; zo ook in onze gemeente.

Begrotingen en jaarrekeningen worden gedurende een bepaalde tijd ook gepubliceerd via de website.

Financiële gegevens (uit FRIS)

ANBI rapport