Taakstelling

Diaconie betekent letterlijk: “het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.” Diaconaat is aan te merken als de zorg voor gerechtigheid en barmhartigheid. Die twee kunnen niet zonder elkaar.
• Gerechtigheid is het opkomen voor en beschermen van kansarmen.
• Barmhartigheid is aan te merken als goedheid, trouw, weldadigheid. Iets dat je doet vanuit je hart.
Het diaconaat laat zich inspireren door de barmhartigheid die Christus aan mensen bewees.
Er wordt gewerkt volgens het paradigma Hoofd en Hart en Handen. Dat laatste geeft aan dat de diaconie concreet en tastbaar moet zijn.

Waar houdt de diaconie zich mee bezig?

De diaconie is in het algemeen het meest zichtbaar bij de collectes in de kerk en de publicaties in het kerkblad Centraal Contact.
Maar het gaat ons om meer dan het geld. We willen graag dat de mensen in de kerk geven met hun hart. Dat kan niet zonder informatie. We plaatsen daarom elke week op de beamer in de kerk en in het kerkblad, Centraal Contact, een achtergrondartikel. We hopen op die wijze de gemeente meer te betrekken bij de bovengenoemde taakstelling; het is tenslotte een opgave waar wij allen voor staan.
Daarnaast houdt de diaconie zich voornamelijk bezig met het zo eerlijk en efficiënt mogelijk verdelen van gelden die binnenkomen via de collectes en de vaste vrijwillige bijdrage (VVB) van de kerkleden. Dat doen we op veel manieren en terreinen. Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar het Beleidsplan 2013-2018.

Plaatselijk diaconaat

De diaconie verzorgt de bloemengroet en houdt zich onder meer bezig met zieken- en ouderenwerk (o.a. kerstattenties, financiële bijdragen aan Ons Honk en bezoekwerk), jeugdwerk (o.a. financiële bijdragen aan Effe Anders en Kidzskamp), ondersteuning van de plaatselijke Voedselbank en individuele hulpverlening aan mensen (binnen en buiten onze kerkelijke gemeente), die in financiële problemen zijn geraakt.
De commissie Weidevogelhof verzorgt maandelijks in Keijzershof een Bijbelkring en een kerkdienst.
Hierbij zijn de diakenen van de Dorpskerk en Ontmoetingskerk zeer nauw betrokken.
Om beurten gaan de predikanten van die wijken in de bijeenkomsten voor.

Binnenlands diaconaat

Op dit moment zien we een beweging waarbij de overheid steeds meer de eigen verantwoordelijkheid bij de burgers neerlegt. Dit systeem genereert nogal wat uitvallers. Zo zijn er mensen die om diverse reden geen toegang hebben of kunnen krijgen tot de zorginstellingen. Hoewel de diaconie oog blijft houden voor de eigen gemeente, gaat de aandacht uit naar kansarme mensen die in problemen zijn geraakt door geldgebrek, ziekte, verslaving, isolement, hun verblijfsstatus, etc. De diaconie helpt vooral daar, waar anderen niet (meer) helpen; ‘Helpen waar geen helper is’. De diaconie wil de kracht van mensen versterken. Projecten van de diaconie zijn kleinschalig en sluiten dicht aan bij de leefwereld van de mensen. Ze zijn erop gericht dat zij zelf weer het heft in eigen hand kunnen nemen. De diaconie ‘helpt mensen zichzelf te helpen’.

Wereldwijd diaconaat

Dit is diaconaat met een grensoverschrijdende dimensie; internationaal. Naast het binnenlands diaconaat richten we ons ook op de medemens elders in deze wereld. De Wereldraad van Kerken werd opgericht. Dit is een oecumenisch internationaal netwerk van kerken. Toen Nederland in februari 1953 zelf getroffen werd door de watersnoodramp ontvingen wij heel veel hulp vanuit het buitenland. Om die reden wordt traditioneel nog steeds in februari een collecte gehouden voor het werelddiaconaat.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO fungeert als commissie namens de diaconie en richt zich met name op de interactieve projecten voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. In 2018 betrof dit: Het Plus-project van de ZWO: Uganda Orthodox Church Mothers’ Union, project Billy Saah Brown, student aan de MBS, Bijbelschool in Maleisië, en Transcape (volksgezondheid).
Daarnaast zijn de opbrengsten van de avondmaalscollecten en de zendingsbussen voor ZWO.

Thematisch beleid

De diaconie hanteert een thematisch beleid. Dat betekent dat we ons concentreren op bepaalde thema’s zoals armoede, gezondheidszorg, pastoraat, etc. Daarmee wordt de opzet om aan zoveel mogelijk doelen te geven, verlaten. De diaconie verwacht door het themabeleid ook meer betrokkenheid van de gemeente. De diaconie kan in die periode (meestal een jaar) ook wat meer aan gerichte voorlichting doen. Voorbeelden hiervan zijn Oikocredit, Dorcas, Voedselbank ( armoedebestrijding); Stichting De Hoop, Pauluskerk , Vluchtelingenzorg, Epafras (gezondheidszorg & pastoraat).Ook jeugdzorg, ouderenwerk en noodhulp bij natuurrampen zijn thema’s die diaconale aandacht krijgen.
Meer informatie hierover is terug te vinden in het beleidsplan.

Voor het geven van geld aan instellingen worden 5 criteria gehanteerd:
1. de instelling streeft een diaconaal doel na (hulp bieden aan mensen in de knel) en/of heeft een christelijke grondslag;
2. de instelling heeft bij voorkeur een CBF-keurmerk;
3. de instelling voert een beleid dat strookt met de ideeën van onze kerkelijke gemeente;
4. de instelling wordt niet op grote schaal door anderen gesteund;
5. zo veel mogelijk wordt getracht terugkoppeling te ontvangen over de besteding van de gift.

Heilig Avondmaal

De diaconie is ook verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de diverse Avondmaalsvieringen in de kerk en in kleine gezelschappen, zoals in De Weidevogelhof .
De wijze waarop het heilig Avondmaal wordt gevierd verschilt per wijk en per keer. Meer informatie hierover vindt u op de wijkwebsites of in het kerkblad Centraal Contact.

Kerkomroep

Als diaconie verzorgen we ook de kerkomroep. Mensen die (al dan niet tijdelijk) niet in staat zijn om naar de kerk te komen kunnen de diensten meeluisteren via internet of kastjes van de kerkomroep. Overigens kan iedereen vanaf elke plaats met behulp van internet meeluisteren. Ga hiervoor naar www.kerkomroep.nl.
Als u de beschikking wilt krijgen over een kerkomroep kastje (van oudsher ook vaak ‘kerktelefoon’ genoemd), kunt u contact opnemen met:
Kees de Jong (06 – 5324 8772) of Evert Nieuwkoop (tel. 015 369 8121),
email: kerkomroep@pknpijnackerdelfgauw.nl  of  kerktelefoon@pknpijnackerdelfgauw.nl  (voor alle wijken).

Voedselbank

De Voedselbank Pijnacker is een uitdeelpunt van de Voedselbank Delft en valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Wekelijks krijgen op donderdag de cliënten van de Voedselbank een pakket in De Poort. Zo’n 18 vrijwilligers doen bij toerbeurt dienst.
Voor informatie in Pijnacker: 015 369 6485 (Mw. Lida Gierveld) of 015 369 3555 (Mw. Mary Klijnsma). Informatie Voedselbank Delft: 06 3032 2255 (op maandag t/m vrijdag van 10.00u. – 12.00u). Giften kunt u storten op IBAN NL77 RABO 0354 4147 47 ten name van Diaconie Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw o.v.v. Fonds Voedselbank.

Beleidsplan en begroting

De diaconie heeft zich verbonden aan een beleidsplan. Dankzij dit plan stijgen we boven de waan van de dag uit en blijven we op koers. Het beleidsplan behandelt onderwerpen als taak(verdeling), positie van de diaconie in de kerk en de classis, de ZWO, avondmaal en tal van andere zaken. De penningmeester van de diaconie stelt jaarlijks een begroting op. Daarnaast wordt het gevoerde financieel beleid verantwoord in een jaarrekening. Het Beleidsplan kunt u via onderstaande link downloaden.

Begroting

Het bedrag dat de diaconie jaarlijks begroot varieert. De inkomsten zijn afkomstig uit de diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) en collectes. Ongeveer 1/3 deel van het bedrag wordt afgedragen aan Kerk in Aktie voor werelddiaconaat en zending. Ongeveer 2/3 wordt afgedragen aan diverse andere doelen. Voor gedetailleerde uitwerking: zie begroting en jaarrekening Diaconie.
Naast het doorstorten van deze specifieke diaconale gelden neemt de diaconie besluiten over de besteding van zo’n € 10.000 algemeen diaconaal geld. De jaarlijkse besteding daarvan is terug te lezen in de jaarrekening. De diaconie tracht in de veelheid aan goede doelen een beperking in te bouwen via het themagerichte beleid. Onze doelstelling is om het geld dat ons ter beschikking staat zoveel mogelijk door te storten, rekening houdend met een beperkt jaarlijkse buffer. Voor noodgevallen heeft de diaconie altijd een bescheiden noodreserve beschikbaar.

Jaarrekening en verantwoording

Als diaconie beheren wij namens de gemeente het collectegeld en de inkomsten uit de jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage. (VVB) Dat beheer moet transparant zijn. Daarom doet de diaconie periodiek verslag van de bestede gelden in het kerkblad Centraal Contact. In het belang van de zorgvuldigheid legt de diaconie de begroting en het jaarverslag jaarlijks voor aan de Algemene Kerkenraad en het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken ( dit is een onafhankelijke instantie vanuit de landelijke PKN met financieel deskundigen die de boeken controleert). Voordat de jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Kerkenraad worden de stukken ter inzage gelegd voor de gemeente. Een ieder kan dan direct vragen stellen of een toelichting vragen aan de penningmeester van de diaconie.

Een veel gehoorde opmerking is dat er “zo veel van een gift aan de strijkstok blijft hangen”. Als diaconie kunnen wij u verzekeren dat van het door ons ontvangen collectegeld minder dan 1% gebruikt wordt voor de zogenaamde overheadkosten. We werken met vrijwilligers, dragen zo veel mogelijk onze eigen kosten en gaan alleen in zee met betrouwbare instanties.

Giften

Wanneer u het werk van de diaconie financieel wilt steunen vindt u het bankrekeningnummer op de pagina Steun ons. Voor periodieke giften vindt u een formulier op de pagina Downloads en een toelichting op de pagina Collectebonnen en giften.