Uw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!

op dinsdag, 10 december 2019

In het voorjaar heeft u een brief ontvangen van de Diaconie met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de Diaconie. Met uw financiële steun kan de Diaconie verschillende goede doelen steunen op lokaal niveau, in het binnenland en in het buitenland.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de bijdragen die we tot nu toe hebben ontvangen. Met uw giften hebben we het plaatselijk diaconaal werk en acties kunnen steunen, maar ook donaties kunnen doen aan goede doelen in binnen- en buitenland. Zo heeft de Diaconie uit de VVB-ontvangsten onlangs de volgende giften overgemaakt:

• € 1.000 Tear
• € 1.000 ZOA tbv noodhulp Venezolaanse vluchtelingen in Colombia
• € 500 Youth for Christ International tbv YfC-werk in Georgië
• € 500 Light for the World
• € 500 Leprazending
• € 500 Diaconale Stichting Gevangenenzorg de Sluis
• € 500 Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam
• € 500 OMZO (Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel vanuit de Pauluskerk)
• € 500 Samen 010
• € 500 Diaconaal Havenproject Rotterdam
• € 500 KidZSKamp Pijnacker
• € 500 Wereldwinkel Pijnacker

Mocht u een toezegging voor een financiële bijdrage hebben gedaan, maar is het overmaken er bij ingeschoten, dan kunt u uw bijdrage alsnog overmaken op rekeningnummer NL50 INGB 0000 2164 97. Uiteraard zijn ook giften zonder toezegging van harte welkom!

In maart 2020 zullen wij ook dan weer van u een financiële bijdrage vragen. Vanaf 2020 heet het niet meer de Vaste Vrijwillige Bijdrage, maar de Diaconale Vrijwillige Bijdrage. Dat u het maar alvast weet!

Als Diaconie willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage.
Namens het College van Diakenen,

Lennart de Prieëlle (voorzitter)

Evert NieuwkoopUw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!