Liturgie 16 april 2023

Voorganger in deze kerkdienst is  ds. Gerco Lock uit Scheveningen aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied   Psalm 92 : 1   ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’

Groet en bemoediging

Kyriëgebed, Taizebundel 12   ‘Kyrië Eleison’

Glorialied  Psalm 117  ‘Loof, alle volken, loof de Heer’

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Kindermoment

Zingen lied :  ‘Kom van je plek af’

Schriftlezing  Johannes 20: 19 – 31    NBV21

Zingen  Lied 620: 6, 7, 8, 9 en 10   ‘Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 908: 1, 2 en 3   ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’

Gebeden – stil gebed – Onze vader

Toelichting bij de collecten :

1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de KIA – Bangladesh,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  642: 1, 2, 3 en 8   ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’

Zending  met gezongen:  ‘Amen’

Orgelspel