Liturgie 20 november 2022

Voorganger in deze dienst  is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

M.m.v. gelegenheidskoor o.l.v. Erik Bleichrodt

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.


Orgelspel

Stilte

Zingen Lied 157a:  ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’

Groet en bemoediging

Maria in de Protestantse traditie, vreemd en vertrouwd

Kyriegebed  Lied 299j:1  ‘Om de mensen en de dieren’

Glorialied  Lied 299j: 3   ‘Eer zij de God van de hemel’

Venster op Maria

Zingen  Lied 157c:  ‘Met hart en ziel maak ik Hem groot’    door koor en gemeente

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen

Zingen Lied 784  ‘Samen spelen, zingen’

Schriftlezing:  Jesaja 61: 10 – 11   NBV21

Chant   Psalm 46

Schriftlezing:  Lucas 1: 46 – 55   NBV21

Acclamatie

Zingen Lied 740: 1, 4 en 5  ‘Maria heeft ontvangen’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 1000: 1, 2 en  4  ‘Wij zagen hoe het spoor van God’

Gebeden  dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor de EXODUS’Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zingen Lied 756: 1, 2, 6, 7 en 8  ‘Laat komen, Heer, uw rijk’

Zending en zegen,  met gezongen: ‘Amen’

Orgelspel