Liturgie 28 mei 2023

op vrijdag, 26 mei 2023

Voorganger in deze Pinksterdienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Introïtusantifoon  668  ‘Halleluja! Adem van God vult heel de aarde’

Aanvangslied  Psalm 68: 3  ‘God richt zich op, de vijand vlucht’

Introïtusantifoon  668  ‘Halleluja! Adem van God vult heel de aarde’

Groet en bemoediging

Zingen  Lied 632: 1 en 3  ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’

Kyriegebed,  beantwoord door 270 a:  ‘Kyrie eleison’ (3x)  en  ‘Gloria’

Pinksterbloemschikking

Zingen  Lied 672: 1 en 6  ‘Kom laat ons deze dag’

Zondagsgebed, ingeleid en afgesloten met het zingen van Lied 333:  ‘Kom, Geest van God, ‘

Geloven met de kinderen:  Vlammenzee

Zingen met de kinderen Lied 683:  ’ t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest’

Schriftlezing  Ezechiël 11: 17 – 20   NBV21

Zingen  Lied 925:  ‘Wek mijn zachtheid weer’  (3x)

Schriftlezing  Handelingen 2: 1 – 13   NBV21

Zingen  Lied 686:  ‘De Geest des Heren heeft’

Verkondiging  ‘Geestverwantschap’

Orgelspel

Zingen  Lied 834:  ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

Gebeden, afgewisseld met het zingen van acclamatie 368 g : ‘Adem van God’ (3x)

Toelichting op de Inzameling van de gaven:

1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Kerk in Actie: Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in Egypte, toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  970: 1, 3 en 5  ‘Vlammen zijn er vele’

Zending en Zegen

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 28 mei 2023