Liturgie 6 november 2022

Voorganger in deze dienst op Gedachteniszondag is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.


Orgelspel

Stilte

Zingen  Lied 287: 1 en 5  ‘Rond het licht dat leven doet’

Groet en bemoediging

Koor:  Ruimte waar het licht kan komen

Kyriegebed, gevolgd door het biddend zingen van ‘Kyrie Eleison’ (Taizé 12)

Glorialied 769: 1, 5 en  6  ‘Eens, als de bazuinen klinken’

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen

Zingen Lied 955  ‘Jezus, mijn verdriet is groot’

Schriftlezing:  Psalm 139: 1, 13 – 18  NBV

Zingen  Lied 98 d:   ‘Alle einden der aarde aanschouwen het heil’  (voorzang: koor, refrein 1: allen)

Schriftlezing: Openbaring 2: 17 en Openbaring 3: 10 – 13  NBV21

Acclamatie  Lied 339a  ‘U komt de lof toe’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 736  ‘Dat ons zorgen en werken’  (1e couplet: koor, 2e en 3e: allen)

Gedachtenis

Gebeden  dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor de ‘Voedselbank voor Delft en omstreken’Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zingen Lied 98c:  ‘Bergen kunnen het’

Zending en zegen,  (gezongen: ‘Amen’)  beantwoord met Lied 416: 1 en 4  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Orgelspel