Liturgie Avondgebed – 4 april

Voorganger van het Avondgebed in de Stille Week  is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 19:15 uur.

Thema: Blijf mij nabij

Het is stil in de kerk

Openingslied 807  ‘Een mens te zijn op aarde’

Bij het begin

Welkom – Inleiding

Gebed

Lezing Psalm 4   bewerking van Gerard Swüste  (Uit: Altijd hetzelfde lied, Skandalon, 2015)

Lied 561  ‘O liefde die verborgen zijt’

Schriftlezing Johannes 12: 20 – 26   NBV21

Stilte – 3 minuten

Zingen Lied 568A Ubi caritas’ (3x)

Om verder mee op weg te gaan in deze Goede en Stille Week:
Uit ‘Merkstenen’ van Dag Hammarskjöld

Gebeden
Elke voorbede wordt afgesloten met:
V: ‘God, in uw liefde’
A: hoor ons gebed.’

Onze Vader  oecumenische versie

Lied 247: 1 en 3  ‘Blijf mij nabij’

Zegen bij het uiteengaan

 Graag de kerkzaal verlaten in stilte.