Berichten uit de Algemene Kerkenraad

Begrotingen 2023

Eind vorig jaar heeft niet alleen de Algemene Kerkenraad de begrotingen voor 2023 definitief vastgesteld, maar ook het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) heeft ernaar gekeken en geen aanleiding gezien om in gesprek te gaan.
Daarmee zijn de begrotingen van PGPD (College van Kerkrentmeesters) en College van Diakenen definitief. Op de website zijn de definitieve versies van de begrotingen terug te vinden. (https://pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/downloads/).

Samenstelling AK in 2023

Tijdens de AK-vergadering van januari 2023 hebben we voor het eerst vergaderd in de samenstelling voor 2023. De Algemene Kerkenraad wordt dit jaar gevormd door de volgende personen:
John de Prieëlle (ouderling, Dorpskerk, tevens voorzitter AK), Ds. Robert Stigter (Kerk Delfgauw, tevens assessor / 2e voorzitter), Ard de Graaf (scriba), Gerard de Ruiter (diaken, Kerk Delfgauw), Bob v.d. Deijl (ouderling, Ontmoetingskerk), ds. Arien Treuren (Dorpskerk), Ria Droppert (diaken, De Acker), Cock de Waard (ouderling-kerkrentmeester, De Acker).
De negende plek is nu een vacature die hopelijk zeer binnenkort ingevuld zal worden door een (ouderling-)kerkrentmeester uit de Ontmoetingskerk.

Jaarrekeningen 2022

Door de respectievelijke penningmeesters zijn de concept-jaarrekeningen 2022 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters (ofwel de jaarrekening van de PGPD) ook weer gereed gemaakt. Deze zijn te vinden op de hierboven al genoemde plek. Tevens zijn daar de jaarrekening van de begraafplaats en de benodigde toelichtingen te vinden.

De opbrengsten van de diaconie bleven achter bij de opgestelde begroting: ruim 132.000 euro begroot, 112.000 euro in werkelijkheid. Toch kon de diaconie een batig saldo noteren van ruim 14.000 euro. Conform het opgestelde beleid komt dit bedrag niet ten goede aan het vermogen van diaconie, maar is dit gedoneerd aan diverse noodhulp-, diaconale en missionaire projecten. In de toelichting op de jaarrekening gaat de penningmeester hier verder op in.

De jaarrekening van onze gemeente, PGPD, laat helaas opnieuw rode cijfers zien. Echter, het tekort is wel veel kleiner dan begroot: Bijna 32.000 euro in de min waar de begroting nog uit ging van een tekort van 105.000 euro. In het begeleidende document geeft de penningsmeester een verdere duiding van de getallen: waar zitten de meevallers (o.a. toenemende verhuur van gebouwen), waar zitten de tegenvallers (o.a. waardedaling beleggingen).

De begraafplaats heeft met een overschot van ruim 1.000 euro een sluitende jaarrekening.

De AK dankt de penningmeesters en de administrateur voor hun inspanning om alle cijfers weer op een rijtje te krijgen.

Alle documenten zijn in de Algemene Kerkenraad van maart 2023 voorlopig vastgesteld. De AK stelt gemeenteleden in de gelegenheid een mening te vormen en te laten horen. We roepen wel dringend op eventuele reacties kort en bondig te formuleren en te beperken tot hoofdzaken.
Reacties kunnen tot en met dinsdag 2 mei 2023 aan de scriba worden gemaild: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl.
Voor wie liever een brief stuurt, zijn de adresgegevens van de scriba op de website te vinden.
Wie een papieren versie van de documenten wenst te ontvangen, kan zich ook wenden tot de scriba.