Kerkbalans 2023

De Aktie KerkBalans 2023 heeft tot en met 14 april € 385.584,61 aan toezeggingen opgeleverd, voor de totale Protestantse Gemeente. Hartelijk dank voor dit bedrag, wat door u is toegezegd!

Afgelopen week is er een briefronde uitgegaan naar mensen die door diverse oorzaken geen brief hadden ontvangen. Wijkgemeente Delfgauw gaat deze actie in mei uitvoeren.
Met deze ronde hopen we uiteindelijk minimaal hetzelfde bedrag op te halen als wat er vorig jaar is toegezegd.

Zoals in een eerder bericht is aangegeven, is er een tekort in de begroting. Helaas is het tekort niet weggewerkt met deze huidige cijfers.
Het College van Kerkrentmeesters buigt zich over deze situatie, in samenhang met de voorzetten vanuit de Commissie Boer. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk, welke goed doordacht moeten worden: ze hebben allemaal impact op de Gemeente.

Per wijkgemeente wordt u op de hoogte gehouden wat de stand van zaken is. Dit wordt gedaan via regelmatige updates. Hiermee is ook te bekijken of en welke acties er ondernomen moeten worden om alle plannen van dit jaar door te laten gaan. Het kan dus zo zijn dat er in de loop van het jaar een aparte actie wordt opgestart ten behoeve van een bepaald specifiek project in de wijkgemeente. Hiermee wordt dan heel gericht geld ingezameld voor dat ene specifieke doel.

In de loop van dit jaar willen we een start gaan maken met het controleren van de database. We hebben gelukkig een grote trouwe groep kerkgangers, die vaak de diensten bezoekt. Daarnaast is er een groep die wel lid is van de kerk, maar er weinig mee doet, geen binding mee heeft. Deze groep willen we graag bezoeken en een paar vragen stellen. Onder andere wat hun wens is betreffende lid zijn van de kerk en het meeleven met de kerk. Hier later meer over.

Voor vragen over invullen en andere AKB zaken kunt u contact opnemen:
– email: kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl
– per wijk:

  • Arlo van Vliet, kerkrentmeester De Acker mailadres: arlovanvliet@icloud.com, telefoon: 06-53540030
  • Kees Weerheim, kerkrentmeester Dorpskerk mailadres: kees@weerheimtransport.nl, telefoon: 06-51127784
  • Rinie Hordijk, kerkrentmeester Kerk Delfgauw mailadres: hhordijk@hetnet.nl, telefoon: 06-55935834
  • Dirk Vermeijden, kerkrentmeester Ontmoetingskerk mailadres: davbeheer@gmail.com, telefoon: 06-53179180

Uw bijdrage is en blijft van onschatbare waarde. Zonder uw bijdrage kunnen we niet. Met elkaar zijn we Kerk in Pijnacker-Delfgauw.
Wilt u later dit jaar alsnog extra bijdrage doen, dan kan dat. Heel graag zelfs. U gebruikt hiervoor het AKB rekeningnummer: NL12RABO0373727356 onder vermelding van “extra bijdrage AKB”

Arlo van Vliet
namens College van Kerkrentmeesters