Berichten uit de Algemene Kerkenraad

Verkoop CJMV-gebouw

In februari kon gemeld worden dat de verkoop van het CJMV-gebouw in gang gezet was. In dit nummer van Centraal Contact kan gemeld worden dat er recent een voorlopig koopcontract getekend is door de beoogde koper. In de loop van de zomer zal de overdracht plaatsvinden.

Aantal leden Algemene Kerkenraad

In datzelfde nummer van Centraal Contact werd gemeenteleden gevraagd hun mening kenbaar te maken aangaande uitbreiding van de Algemene Kerkenraad (AK) naar een aantal van 10 leden. De AK heeft één (positieve) reactie mogen ontvangen en daarmee is de uitbreiding naar 10 leden een feit.

Jaarrekeningen 2023

Door de respectievelijke penningmeesters zijn de concept-jaarrekeningen 2023 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters (ofwel de jaarrekening van de PGPD) ook weer gereed gemaakt. Deze zijn te vinden op de website onder het kopje ‘Organisatie => Documenten’. Tevens zijn daar de jaarrekening van de begraafplaats en de benodigde toelichtingen te vinden.

De opbrengsten van de diaconie kwamen hoger uit dan begroot: ruim 116.000 euro begroot, bijna 134.000 euro in werkelijkheid. Vooral daardoor kon de diaconie een batig saldo noteren van bijna 8.000 euro (Ook de kosten vielen wat hoger uit dan begroot). Conform het opgestelde beleid komt dit bedrag niet ten goede aan het vermogen van diaconie, maar is dit gedoneerd aan diverse noodhulp-, diaconale en missionaire projecten. In de toelichting op de jaarrekening gaat de penningmeester hier verder op in.

Voor de jaarrekening van onze gemeente, PGPD, geldt het volgende: De jaarrekening 2023 toont uiteindelijk een negatief exploitatiesaldo van bijna € 194.588. In het negatieve exploitatiesaldo is rekening gehouden met de uitgaven ten behoeve van het groot onderhoud aan de pastorie Koningshof 1, ter grootte van € 194.000. Zonder deze als incidentele last beschouwde uitgave is het resultaat nagenoeg ‘break-even’, uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in evenwicht.
In de vastgestelde begroting 2023 is uitgegaan van een tekort van ruim € 393.000 (inclusief de incidentele uitgave voor groot onderhoud van de pastorie Koningshof). Dat over 2023 uiteindelijk een (beperkt) negatief exploitatiesaldo is behaald, heeft uiteenlopende oorzaken.
Leest u voor alle details en verdere uitleg vooral de uitgebreide toelichting van de penningmeester op de cijfers.

De begraafplaats heeft met een overschot van bijna 1.000 euro een sluitende jaarrekening.

De AK dankt de penningmeesters en de administrateur voor hun inspanning om alle cijfers weer op een rijtje te krijgen.

Alle documenten zijn in de Algemene Kerkenraad van maart 2024 voorlopig vastgesteld. De AK stelt gemeenteleden in de gelegenheid een mening te vormen en te laten horen. We roepen wel dringend op eventuele reacties kort en bondig te formuleren en te beperken tot hoofdzaken.
Reacties kunnen tot en met dinsdag 7 mei 2024 aan de scriba worden gemaild: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl.
Voor wie liever een brief stuurt, zijn de adresgegevens van de scriba op de website te vinden.
Wie een papieren versie van de documenten wenst te ontvangen, kan zich ook wenden tot de scriba.