Liturgie kerkdienst 18 juni

Zondag 18 juni 2023 is er om 10:00 uur een gezamenlijke eredienst van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw, in de Dorpskerk (Koningshof 3 Pijnacker).

Aan de dienst werken mee: ds. Jelke de Jong, ds. Robert Stigter, ds. Cala Schoonenberg en ds. Arien Treuren.

In de dienst lezen we uit het Evangelie van Matteüs 9: 35 – 10,15.  In dit gedeelte worden we door Jezus behoorlijk uitgedaagd.

Er is crèche/peuterkerk, kindernevendienst en tienerkerk.

Last but not least, na afloop van de dienst is koffie, thee, limonade & iets lekkers beschikbaar.

Een mooie kans om elkaar te ontmoeten en te weten met wie wij verbonden zijn!

De dienst is ook te volgen via Livestream.

L I T U R G I E

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil Gebed

Intochtslied  Psalm 100    ‘Juicht Gode toe, bazuint en zing’

Bemoediging en Groet

Toenaderingsgebed

Kyriegebed  Lied 301k    ‘Kyrie eleison’

Glorialied  939    ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment   met lied   ‘Het eerste woord zal vrede zijn’  (uit: AWN III, 20)

1e Schriftlezing  Jesaja 12:  1 – 6    (NBV)

Zingen  Psalm 111:  2 en 5    ‘Zijn doen is louter majesteit’

2e Schriftlezing Mattheüs 9: 35 – 10: 15  (NBV21)

Acclamatie  Lied 339   ‘U komt de lof toe, U het gezang’

Zingen Lied 1014    ‘Geef vrede door van hand tot hand

Preek

Zingen  Lied  1005: 1, 2, 4 en 5    ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’

Mededelingen

Gebed en de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte:  Diaconie          > bestemd voor Susan Shrestha, studente aan de MBS, toelichting. 
   2e Collecte:  Kerk                   > bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Tijdens de collecte:
Zingen Lied  813    ‘Vreemden zijn wij’
 1-2 zanggroep, refrein allen, 3-4 zanggroep, refrein allen, 5-6 zanggroep,  refrein allen

Gebeden  Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied  416    ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen

Orgelspel