Liturgie 14 april 2024


Orgelspel

Stilte

Zingen introïtus antifoon Lied 640b   ‘Halleluja! De trouw van God’

Zingen antifoon  Lied 33: 1, 2 en 8   ‘Kom nu met zang en roer de snaren’

Zingen introïtus antifoon  Lied 640b   ‘Halleluja! De trouw van God’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed:  na de woorden “zo bidden wij tot U”  zingen wij het  ‘Kyrie Eleison

Glorialied  637: 3 en 4   ‘De oude nacht voorgoed’ .

Gebed   om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing   Lucas 24: 13 – 35  door  Vitalie Pupazan in het Roemeens

Zingen  Lied 642: 1 en 2   ‘Ik zeg het allen, dat hij leeft’

Schriftlezing   Lucas 24: 13 – 35  door lector

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 634   ‘U zij de glorie‘

Drie minuten gesprek  met dhr Vitalie Pupazan, National Director YfC Moldova, toelichting

Gebeden : dankgebed , voorbeden, stil gebed, Onze vader.

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          >bestemd voor het ZWO project ‘Moldavië’,  toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

  PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Uitleiding

Slotlied   (liedkeuze van dhr Pupazan): Maretul har (Amazing Grace)  in de Nederlandse vertaling:

Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien

Genade die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook – als ik mij tot Hem keer –
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond. 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond. 

Zending en Zegen  afgesloten met het gezongen ‘Amen’

Orgelspel