Liturgie 7 april 2024

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  81a uit Psalmen Anders: 1, 3 en 5  ‘Loof uit volle borst’

Groet en Bemoediging
V: Wij komen hier samen
     in verbondenheid met elkaar
     en met de wereld waarin wij leven
A: in vertrouwen op God
     die ons op weg stuurt met zijn naam:
     Ga maar, dan ga ik met je mee.

V: De vrede van de Levende,
    de liefde van Christus, die God present stelt
    en de gemeenschap in Gods geest zij met u allen.
A: Amen 

V: De Eeuwige zij met u
A: Ook met u zij de Eeuwige

Zingen  Lied 216  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

Gebed om ontferming,  gevolgd door het gezongen Kyrie 301c  ‘Kyrie eleison’

Glorialied  275: 1, 2, 3 en 4  ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

Gebed om Gods Geest in ons midden

Kinderkaars en gesprekje

Zingen met de kinderen  Lied 854  ‘God, soms is het donker’

Schriftlezing  Jesaja 26: 1 – 13   NBV21 (lector)

Zingen  Lied 175: 1en 2  ‘Wij hebben een sterke stad’

Schriftlezing  Johannes 20: 24 – 31   NBV21 (voorganger)

Acclamatie

Zingen  Lied 825: 1 en  5  ‘De wereld is van Hem vervuld’

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 833    (4x)
afwisselend Nederlands /Engels – ‘Neem mij aan zoals ik ben’/ ‘Take, o take me as I am’

Bevestiging ambtsdrager

Zingen  Lied  ‘God zal met je meegaan’  (2x)  

‘God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.’

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          >bestemd voor het Kerk in Actie : ‘Zending in Libanon. toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

  PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  ‘God zal met je meegaan’  (2x)

Orgelspel