Liturgie 15 januari 2023

Voorganger in deze dienst met de Maaltijd van de Heer is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 66: 1 en 5  met  Introïtusantifoon 514b   (vóór en na de Psalm)
                            ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’  &  ‘Heel de aarde zal U aanbidden’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed  299 g   (gesproken Kyrie- en gloriawoorden en gezongen Kyrie)

Zingen   Lied 518: 1, 3, (6, orgelspel)  ‘Hoe helder staat de morgenster’

Gebed van de zondag

Kindermoment  

Zingen  Lied 224  ‘Elke dag vertelt over God de Heer’

Schriftlezingen en liederen:

  • Jesaja 62: 1 – 5   NBV21  (lector 1)
  • Lied 96 a   ‘Zing een nieuw lied, alle landen’ (coupletten gelezen door de twee lectoren, refrein gezongen door allen)
  • Johannes 2: 1 – 12   NBV21  (lector 2)

Zingen  Acclamatie 339 a  ‘U komt de lof toe, U het gezang’

Verkondiging

Orgelspel

Voorbeden met gezongen acclamatie 368 c  ‘Doe lichten over ons’

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Stichting de Vrolijkheid,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
3e Collecte: Avondmaal            > is een ZWO collecte voor Moldavië
De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Bekendmaking van het resultaat van de oliebollenactie door de Jongerenkerk en de Activiteitencommissie

Zingen Lied 525: 1, 4 en 5  ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’

Maaltijd van de Heer: Tafelgebed 403 d ‘Gij, louter licht’, Die wij kennen als een Vader

Slotlied 970: 1, 3 en 5  ‘Vlammen zijn er vele’

Uitzending en zegen

Orgelspel