Liturgie 21 januari 2024

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur.
Start  ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 66: 1, 3 en 7  ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’

Groet en bemoediging

Stilstaan bij de start van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Kyriegebed

Glorialied  212: 3, 4 en 5  ‘Het is zijn zegen dat wij ons bewegen’ 

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment voor Jong(er) en Oud(er)

Zingen Lied 531: 1 en 3  ‘Jezus, die langs het water liep’

Schriftlezing:  1 Samuel 3: 1 – 10    NBV21 door lector mw. Mieke van Dam uit De Acker

Zingen  Lied 63b  ‘God, mijn God, naar U blijf ik zoeken’   (refrein 1x: allen, coupletten worden gelezen door voorganger, afsluiting: allen 1x)

Schriftlezing:  Marcus 1: 14 – 20   WV2012   door lector dhr. Aad van der Burg van de RK parochie, we gaan staan

Zingen Lied 527: 1,en 5  ‘Uit uw hemel zonder grenzen’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 976  ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’

Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor het  Amcha. toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  422   ‘Laat de woorden die we hoorden’

Zending en Zegen   afgesloten met het gezongen  ‘Amen’

Orgelspel