Liturgie 28 januari 2024

Voorgangers  in deze Oecumenische viering in de Dorpskerk  zijn ds. Carla Schoonenberg-Lems en pastor Max Kwee , aanvang 10:00 uur.
Met medewerking van het ‘gelegenheidskoor’ o.l.v. Erik Bleichrodt.
Muzikale begeleiding: Bartjan Geleijnse – orgel, Albert Verhoef – gitaar, Johan Matze – drum, Dries Pienning – piano.
Via Livestream kunt u de dienst bekijken en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.


Thema:  Wie is de naaste geworden?

Muziek

Stilte

Aanvangslied  uit Gezangen voor Liturgie 558: 1: allen,  2: koor,  3: allen,  4: koor.

1. Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.

2. God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw alverlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.

3. God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar ‘t leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
Bewaar ons in uw liefde, Heer.

4. God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk

Woord van welkom

Groet en Bemoediging

Moment met de kinderen

Lied met de kinderen:  uit Hemelhoog 100  De Samaritaan:

1. Het is stil op de weg die naar Jericho gaat,
er is niemand te zien op het heetst van de dag.
Maar kijk, daar ligt een man langs de kant van de weg,
met zijn kleren vol bloed en vol scheuren.

2. Er is niemand die zag
hoe hij laf werd beroofd.
De bandieten die sloegen
en schopten maar door.
En nu ligt hij voor dood
langs de kant van de weg.
Is er niemand
die hem daar kan helpen?

 Refrein 1:
Ja, er komen wel mensen voorbij,
het zijn mannen die werken voor God.
Maar zij hebben nu even geen tijd.
En zij denken: hij is toch al dood.

3. Kijk, daar komt nog een man,
’t is een Samaritaan,
met een ander geloof,
uit een andere plaats.
En juist hij neemt de tijd
en hij zorgt voor de man,
kleedt hem aan, geeft hem brood,
geeft hem drinken.

Refrein 2 : (2x)
Dit betekent het als Jezus zegt:
‘Heb de ander zo lief als jezelf,
dat je iedereen, vreemd of bekend,
die het moeilijk heeft, liefdevol helpt.’

Schuldbelijdenis

Na elke bede is er een moment stilte, drie keer gevolgd door:
V: Genadige God,
A: vergeef en genees ons

De vierde bede eindigt met:

V (…) door uw Heilige Geest
A: Eer aan God, die we prijzen met één stem:

Zingen  Gezangen voor liturgie 401:

Aanbidt en dankt uw Vader, God
die leeft van eeuwigheid;
aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.

Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn mensen uit
op ’t grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede geest.

Lezing uit het Eerste Testament Genesis 18:  vers 1 – 8

Antwoordpsalm Psalm 138:

Antwoord door koor, voorzang:
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord.

V1: Ik wil U loven met heel mijn hart,
voor U zingen onder het oog van de goden,
mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt U beloofd, tot eer van uw naam.

Antwoord door koor:
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord.

V2: Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.
Laten alle koningen op aarde U loven, Heer,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.

Antwoord door koor:
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord.

V1: Laten zij de wegen van de Heer bezingen:
‘Groot is de majesteit van de Heer.
De Heer is hoogverheven! Naar de nederige ziet Hij om,
de hoogmoedige doorziet Hij van verre.’

Antwoord door koor:
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord.

V2: Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven,
U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
De Heer zal mij altijd beschermen.
Heer, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Antwoord door koor:
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord

V1+2:  Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Antwoord door koor:
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord

Evangelielezing  Lucas 10:  vers 25 – 37    (we gaan staan)

Zingen  Lied 172 uit de Youth for Christ bundel:  (coupletten door koor, refrein door allen)

1. Toen ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij?

Refrein:
En ik vraag je niet naar huidskleur,

naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht,
waar was jij?

2. Ik was naakt en had geen geld,
waar was jij? Waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld,
waar was jij?

– Refrein

3. Ik had niets en zocht een huis,
waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis,
waar was jij?
– Refrein

4. Toen ik dorst en honger had,
waar was jij? Waar was jij?
Toen ik dorst en honger had,
waar was jij?
– Refrein

5. Ik was ziek en vroeg om hulp.
waar was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp,
waar was jij?
– Refrein

6. Overal waar jij zult zijn,
zal Ik zijn, zal Ik zijn,
overal waar jij zult zij,
zal Ik zijn!
– Refrein

Overdenking

Lied  van U2 – Pride ‘In the name of Love’  (koor de coupletten, allen het refrein)

1. One man come in the name of love,
one man come and go.
One come he to justify,
one man to overthrow.

Refrein:
In the name of love,
what more in the name of love.
In the name of love,
what more in the name of love.
 
2. One man caught on a barbed wire fence,
one man he resist.
One man washed on an empty beach,
one man betrayed with a kiss.
– Refrein

3 Early evening, April four
shot rings out in the Memphis sky.
Free at last, they took your life,
they could not take your pride.

In the name of love,
what more in the name of love.
In the name of love,
what more in the name of love.
In the name of love,
what more in the name of love...

Bevestiging van liefde  geïnspireerd op 1 Korintiërs 13

V1:  Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,

– Dorpskerk:
al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kon verplaatsen had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

V2:  Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand

– De Acker:
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid.

V1:  De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,

– Parochie Joannes de Dooper:
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht,

V2:  maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

– Ontmoetingskerk:
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen,
klanktaak zal verstommen, kennis verloren gaan,

A :  Dit is wat blijft:
geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

Vier vertegenwoordigers van de wijkgemeente en de parochie maken samen het hart ‘heel’.

Zingen  Lied 791 uit het Nieuwe Liedboek: 1, 2, 4 en 6 allen, 3 en 5 koor

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3-k: Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd

5-k: Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn..

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf

Voorbeden  na iedere voorbede: Vervul ons met uw liefde, maak één in U’

Onze Vader  uit het Nieuwe Liedboek 371:  1: koor 2: allen

1. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard. (2x)

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

2. Onze Vader in de hemel, geef ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
hun vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

3 En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.

De kinderen uit de oppas en de kinder- en jongerenkerk komen terug in de dienst

Toelichting bij de collecte

Slotgebed

Zingen uit Gezangen voor liturgie 654:  koor zingt eerst het refrein en couplet 1, gevolgd door allen: refrein, couplet 2 en refrein

Refrein:
Wij hebben voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt.

1. Gaat uit over alle landen
tot zover de wereld reikt.
Verkondig het evangelie
dat het alles wat leeft bereikt.
– Refrein

2. En zegt: wie in Hem geloven
zijn gered voor het koninkrijk.
De wonderen, blijde tekens
zin dan binnen uw handbereik.
– Refrein

Zending en Zegen     

Muziek


De collecte is bestemd voor de
Stichting Pijnackernaren helpen Armenië, toelichting.

PM  De collecte(s) zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.