Liturgie 21 mei 2023

op vrijdag, 19 mei 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Hans Tissink uit Zwolle  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied   Lied 218   ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

Groet en Bemoediging

Zingen  Psalm 122a:  ‘Laten wij gaan naar het huis van de Heer’

Kyriegebed  Na de woorden  “zo bidden wij tot U”  zingen wij het  ‘Kyrie Eleison’, Lied 301j

Glorialied  Lied 8b: 1, 2, 3 en 4   ‘Zie de zon, zie de maan’

Gebed    om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment  met Het verhaal van Franciscus van Assisi

Zingen met de kinderen Lied 783:  ‘Voor mij is geluk’

Inleiding op de lezingen

1e Schriftlezing  Psalm 8  en  Johannes 17: 1 – 3    NBV21

Zingen  Psalm 8: 1, 2 en 3  ‘Zie de zon, zie de maan’

2e Lezing   ‘Het Zonnelied van Franciscus van Assisi’

Zingen  Psalm 8a: 4, 5 en 6  ‘Geen sterrenhemel houdt hem klein’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Gezang 400: 1, 2, 4, 5, 8 en 12  (in wisselzang), ‘Almachtige, verheven Heer, halleluja’ ,  uit Liedboek voor de kerken, 1973,

Voorbeden  de gebeden beandwoorden met  Lied 367e  ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’

Stil gebed – Onze vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:

1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de  Het op peil houden van de voorraad voor- en inhoud van het ‘neem- en geefkastje‘ op het kerkterrein,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Dankgebed

Slotlied  981: 1, 2, 3 ,4 en 5  (in wisselzang)  ‘Zolang er mensen zijn op aarde’

Zending en Zegen   afgesloten met het gezongen  ‘Amen’,  lied 431 b

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 21 mei 2023