Liturgie 14 mei 2023

Voorganger in deze dienst met Heilig Avondmaal is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 66: 1 en 3  ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’

Groet en bemoediging

Zingen  Psalm 122a  ‘Laten wij gaan naar het huis van de Heer’

Kyriegebed

Glorialied 309a  ‘God alle eer’

Gebed

Kindermoment

Zingen met de kinderen Lied 854:  ‘God, soms is het donker’

Schriftlezing  Jesaja 41: 17 – 20   NBV21

Zingen  Lied 659:  ‘Kondig het jubelend aan’

Schriftlezing  Johannes 16: 16 – 24   NBV21

Zingen  Lied 338 b  ‘Halleluja’

Acclamatie  339c

Zingen  Lied 370:  ‘Vader, die woont in hemels licht’

Verkondiging

Muzikaal intermezzo, G.F. Händel uit het Dettingen Te Deum, uit de ‘Hymne van Ambrosius’ (orgel en bariton)

Eigentijdse Geloofsbelijdenis

Zingen  Lied 350: 1, 2, 3 en 7  ‘Het water van de grote vloed’

Toelichting op de Inzameling van de gaven:

1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de  Stichting De Vrolijkheid, toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Voorbeden, stil gebed

Tafelgebed  7     ‘Die naar menselijke gewoonte’

Nodiging

Gezongen tafelgebed   ‘Die naar menselijke gewoonte’

Onze Vader

Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied  608:  ‘De steppe zal bloeien’

Zending en Zegen

Orgelspel