Liturgie 25 februari 2024

Voorganger in deze dienst op de tweede zondag van de 40 Dagentijd is ds. Jacob Korf aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Lied 217: 1 – 5 De dag gaat open voor het woord des Heren

Groet en Bemoediging

Zingen Lied 25: 4 en 7 ‘God is goed, Hij is waarachtig’

Aandacht voor de bloemschikking

Kyriegebed na de woorden ‘zo bidden wij tot ‘ zingen wij het ‘Kyrie Eleison’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment met het 40-Dagen projectlied

1e Schriftlezing Oude Testament: 1 Koningen 19: 9 – 18    NBV21

Zingen Lied 824: 1 – 5 ‘Vroeg in mijn denken’

2e Schriftlezing  Nieuwe Testament: Marcus 9: 1 – 10 NBV21

Zingen Lied 544: 1 en 2 ‘Christus naar wie wij heten’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 544: 3, 4 en 5 ‘De duisternis te boven.

Dankgebed, gebeden, Stil Gebed en Onze Vader

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          >bestemd voor het Veertigdagentijd project. toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  543: 1 – 3 ‘Gij zijt in glans verschenen

Zending en Zegen, afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

Orgelspel