Liturgie 4 februari 2024

Voorganger in deze dienst met H.A. is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Lied 287: 1, 4 en 5  ‘Rond het licht dat leven doet’

Bemoediging en groet

Kyriegebed,  gezongen Kyrie 301 K   (middengedeelte = 1, zijkanten links en rechts = 2)

Glorialied  305  ‘Alle eer en alle glorie’ 

Gebed bij de opening van de Schrift

Jongeren gaan naar de Jongerenkerk

Schriftlezing Oude Testament:   Psalm 142    NBV21

Zingen  Psalm 142: 1, 4, en 7  ‘Tot God de Heer hief ik mijn stem’

Schriftlezing  Nieuwe Testament:  Marcus 1:  29 – 39   NBV21

Acclamatie  339a  ‘U komt de lof toe, U het gezang’ 

Zingen  Lied 534  ‘Hij die de blinden weer liet zien’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 973  ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor het werk Kerk in Actie , project Bangladesh, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente
   3e Collecte: OK H.A.                    > bestemd voor het werk Kerk in Actie, project Moldavië, toelichting.

PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Dankgebed en Voorbeden

Zingen  Lied 343  ‘Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt’

Tafelgebed  403c   Danken wij de goede God, ‘Van alle dagen deze morgen’
      (predikant leest de gedeelten van koor en voorganger)

Onze Vader

Vredegroet

Delen van Brood en Wijn

Dankgebed

Slotlied  970: 1, 2 en 3  ‘Vlammen zijn er vele’

Zending en Zegen 

Orgelspel