Liturgie Stille Zaterdag – 30 maart

Voorganger in deze dienst op Stille zaterdag is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 21:30 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

De dienst begint vanuit de stilte en donkerte

Stilstaan bij deze avond met woorden uit het Paasoratorium  ‘Als de graankorrel sterft’.

Zingen Lied 607  ‘Gij zijt voorbijgegaan

Genesis 1: 1 – 5   NBV21

Vraag bij het waken bij het Licht van Genesis

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht

Zingen Lied 593  Licht van Christus

De aanwezigen geven het licht aan elkaar door en zeggen en antwoorden erbij:
I :  ‘Het licht van Christus’
II:  ‘Verdrijft de duisternis

Gebed

Exodus 14: 19 – 25  NBV21

Vraag bij het klemgezet worden tussen achtervolgers

Gelovig belijden

Ik-Ben-Met-Jou is
God over de goden,
Schepper van hemel en aarde,
die ons de aarde heeft toevertrouwd;
Vader van zijn volk onderweg,
Moeder van alle leven.

A: ‘DAT GELOOF IK

Zijn vrederijk is aanwezig
in de verhalen van Israël,
in het leven van Jezus van Nazareth,
in zijn volgelingen de eeuwen door.
Ook ons roept Hij in die pelgrimsstoet.

A: ‘DAT GELOOF IK

Zijn Geest is het die levend maakt,
die ons leidt in de waarheid,
ons lokt met het visioen
van een menselijke wereld,
waar gerechtigheid wordt gedaan.

A: ‘DAT GELOOF IK

Doopvernieuwing

Als je wilt kun je nu naar voren komen om je doop of doopbelijdenis te vernieuwen.
Je krijgt met water een kruisje op je voorhoofd met de woorden:

‘De Geest maakt je levend!’

Je kunt antwoorden met:
‘AMEN  of  ‘ZO IS HET’

Vraag bij de doopgedachtenis

Woorden voorafgaand aan de lezing uit Jeremia

Schriftlezing: Jeremia 33: 1 – 11   NBV21 (lector)

Zingen Psalm 100: 4  Want God is overstelpend goed

Nodiging

Tafelgebed ‘Gij die weet wat in mensen omgaat’ (in het gele boekje is dit Tafelgebed 6)

Onze Vader
Vredegroet
Delen van Brood en Wijn
Dankgebed

Op weg:   Marcus 16: 5 – 8   NBV21

Slotlied   695  ‘Heer, raak mij aan met uw adem

Zegen