Liturgie Paasmorgen 31 maart 2024


Orgelspel

Voorafgaand aan de dienst zingen we twee liederen:

Zingen  Lied 624  ‘Christus, onze Heer, verrees’

Zingen  Lied 642   ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’

Orgelspel

Zingen  Lied 287: 1, 2 en 5   Rond het licht dat leven doet’

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de Naam van de Opgestane
A: de Levende, die hemel en aarde maakte,
V: die ons roept bij onze naam
A: en zijn Licht over ons doet opgaan.
V: Leer ons uw stem te herkennen,
A: open onze ogen voor uw Licht.
     Dat wij leven uit uw Licht!

V: De Levende zij met u.
A: Ook met u zij de levende.

Zingen   ‘Lied van het licht’   (m. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide) :

Allen: Licht! Licht!

Solo
Weggesprongen uit het duister,
sprankelend de jonge morgen.
Helder nog de Morgenster.

Allen: Licht! Licht!

Solo
De Dageraad, zojuist geboren
-dauw aan haar wimpers-
staat stralend op aarde.

Allen: Licht! Licht!

Solo
Dansend komt zij uit het oosten,
– wieg en woonplaats van het licht –
de zon in al haar luister. Zo komt de Wedergeborene,
de Zon van het al,
Die de dood overwon,
het leven zijn plaats hergaf.

Allen: Licht! Licht!

Solo
Zoals de jonge, goude Zon,
al het geschapene zijn vorm hergeeft,
het water diepte,
de hemel hoogte,
de einders verte,
en alle vormen kleur,
een kleed van kleur over de aarde,

Allen: Licht! Licht!

Solo
zo hergeeft de Opgestane,
Die de dood overwon,
de Wedergeborene
het leven, het prachtige, kostbare leven
aan alles en allen die, als Deze,
een dood zijn doorgegaan.

Allen: Licht! Licht!

Solo
De duizend doden in het leven,
de angst daarvoor,
ja, zelfs de dood aan het einde
heeft aan verschrikking ingeboet.

Allen: Licht! Licht!

Bij de bloemschikking op Paasmorgen , toelichting

Openingsgebed, tijdens het gebed zingen we op drie momenten
                                      Lied 277   ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’

Zingen   Lied 630: 1 en 4   ‘Sta op! – Een morgen ongedacht

Gebed om Gods Geest

De kinderkaars wordt ontstoken

Project met de kinderen & projectlied

Inleiding bij het Luisterlied  ‘Zo zal ik bij je zijn’   van Roeland Smith –
uitgevoerd door Ada Klijs (zang) en Albert Verhoef (gitaar)

De kinderen gaan naar de Kinderkerk

Schriftlezing  Jesaja 25: 6 – 9  NBV21

Zingen  Lied 139d   ‘Heel het duister is vol van luister,’   (2x)

Schriftlezing  Johannes 20: 1 – 18   (lector)

Acclamatie  339a   ‘U komt de lof toe’

Zingen  Lied 645: 1, 2 en 4  ‘Zing ten hemel toe

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 632: 1 en3   ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Gebeden

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          >bestemd voor de Stichting De Hoop, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

  PM   De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  634   ‘U zij de glorie

Uitzending en Zegen
V: Laten we van hier gaan
     en ons openstellen voor de stem die ons roept.
A: We zien ernaar uit om de wereld weer in te gaan
     om het Licht te verspreiden.

V: Ga dan als gezegende mensen.
     De genade van de opgestane Heer,
     het Licht en de Liefde van God,
     en de hoop van de Heilige Geest
     zij met u allen.

A: Amen  (gezongen)

Orgelspel