Samenstelling Algemene Kerkenraad / Aanpassing Plaatselijke Regeling

Al lange tijd wordt binnen de Algemene Kerkenraad gesproken over de samenstelling. Hetzelfde werk in de diverse wijken wordt verzet door minder mensen dan voorheen. Daar past een kleinere AK bij omdat dit tijd vrijmaakt voor werk in de wijken. De huidige AK telt 17 leden (incl. vacatures). Dit zouden we graag terugbrengen naar 9.
De samenstelling van de AK is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling van onze gemeente, zoals deze is terug te vinden op de website (pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/downloads/).
De Algemene Kerkenraad stelt voor de tekst van paragraaf 1.1 te herzien, en wil de volgende vervangende passage aan de gemeente voorleggen:

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw (AK PGPD) bestaat uit ambtsdragers die door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen.
De verdeling is evenredig over de wijken: uit iedere wijkkerkenraad nemen twee personen zitting in de AK. Daarnaast maakt een scriba als boventallig lid deel uit van de AK. Daarmee bestaat de AK uit 9 leden.
Dit zijn tenminste één (en maximaal drie) predikant(en), één (en maximaal drie) ouderling(en) die niet tevens kerkrentmeester is, één(en maximaal drie) ouderling-kerkrentmeester(s) en één (en maximaal drie) diaken(en). Elke wijkkerkenraad kan uit haar midden één of meer plaatsvervangers aanwijzen voor de in de AK zitting hebbende leden uit de desbetreffende wijkkerkenraad.

Hierbij geeft de AK gemeenteleden de gelegenheid hun mening kenbaar te maken over deze voorgenomen wijziging (conform Kerkorde PKN, versie juni 2021, ordinantie 4, artikel 8, punt 9). Dit kan tot en met dinsdag 28 december 2021, schriftelijk bij de scriba van de AK (scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl, overige contactgegevens te vinden op de website).