Uw financiële bijdrage aan het diaconaal werk

Komende week zullen we de brieven voor de jaarlijkse Diaconale Vrijwillige Bijdrage (DVB-actie) weer bij u thuis bezorgen. Als uw emailadres bij ons bekend is, krijgt u in plaats van een brief een email. Hierin vragen we u om een financiële bijdrage ter ondersteuning van het diaconale werk. Hieronder volgt alvast een korte toelichting.

Tijdens de kerkdiensten wordt wekelijks gecollecteerd voor een diaconaal doel. Deze collecten hebben bijna altijd een specifieke bestemming en de opbrengst wordt door de Diaconie dan ook volledig afgedragen aan het genoemde doel.

De plaatselijke Diaconie heeft ook te maken met andere uitgaven. Hierbij valt te denken aan de bekostiging van het plaatselijk diaconaal werk, zoals ziekenbezoek en ouderenwerk (bloemen en kerstattenties), jeugdwerk, ondersteuning van de plaatselijke Voedselbank en individuele hulpverlening aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Ook leveren we ieder jaar financiële bijdragen aan onder andere Kerk in Actie en de Plusprojecten van de plaatselijke ZWO-commissie.

Als Diaconie hopen we, dat we weer op uw steun mogen rekenen en willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.

U kunt zich met vragen wenden tot Lennart de Prieëlle, telefoon 06-28437184.

Namens het College van Diakenen,
Lennart de Prieëlle (voorzitter)


Onze Diaconie is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling, zodat uw bijdrage aan de diaconale DVB in aanmerking komt voor belastingaftrek. Als algemene regel geldt: wanneer u meer dan 1% van uw verzamelinkomen (drempelbedrag) en tevens meer dan € 60,– aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar.
Daarnaast is het mogelijk om met de Diaconie een overeenkomst tot periodieke gift af te sluiten, met een looptijd van minimaal 5 jaar. In dat geval geldt geen drempelbedrag en is uw gehele DVB-bijdrage fiscaal aftrekbaar. Het formulier voor deze overeenkomst kunt u vinden op de website pknpijnackerdelfgauw.nl-> Organisatie -> Documenten onder de naam Overeenkomst Periodieke Gift aan de Diaconie van de Prot. Gem. te Pijnacker en Delfgauw (PGPD).