Week van gebed voor eenheid 2023

Verbinding zoeken waar ongelijkheid en racisme verdeeldheid brengen

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Deze week is van 15 tot 22 januari en wordt traditiegetrouw afgesloten door een oecumenische viering. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid wat ons in staat stelt na te denken over wat ons bindt.

Ook in Pijnacker zal op zondag 22 januari de oecumenische viering om 10. 00 uur gehouden worden in de H.Johannes de Dooperkerk. Ieder is hierbij van harte welkom. In de voorafgaande week wordt met elkaar gebeden tijdens de twee gebedsbijeenkomsten in het ontmoetingscentrum De Acker. Het thema, Doe goed, zoek recht, is dit jaar aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en netwerk MissieNederland. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.

Het Beraad van Kerken van Pijnacker sluit graag aan bij dit landelijk initiatief om het belang van verbondenheid in plaats van verdeeldheid te benadrukken. Daarom nemen alle Pijnackerse kerken deel aan de gebedsweek welke uitmondt in de oecumenische dienst op zondag 22 januari 2023.

  • De start vindt plaats op zondag 15 januari in de verschillende kerken waarbij er lectorenruil plaats zal vinden.
  • Vervolgens zijn er in de week twee gebedsbijeenkomsten in De Acker op maandag 16 en woensdag 18 januari van 19.15 – 19.45 uur. Er wordt gelezen uit de Bijbel, er worden enkele liederen gezongen en er is gelegenheid om actief of in stilte mee te bidden. Iedereen van harte uitgenodigd!
  • De week wordt afgesloten op zondag 22 januari met een gezamenlijke dienst in de H. Johannes de Dooperkerk om 10.00 uur. Diaken Dick Vrijburg en dominee Arien Treuren gaan in deze dienst voor. Er wordt gezorgd voor een crèche en er zullen zowel een kindernevendienst als een tienerdienst worden gehouden.