Uw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!

op zaterdag, 12 december 2020

In het voorjaar heeft u een brief of email ontvangen van de Diaconie met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de Diaconie. Met uw financiële steun kan de Diaconie verschillende goede doelen steunen op lokaal niveau, in het binnenland en in het buitenland.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de bijdragen die we tot nu toe hebben ontvangen. Met uw giften hebben we het plaatselijk diaconaal werk en acties kunnen steunen, maar ook donaties kunnen doen aan goede doelen in binnen- en buitenland. Zo heeft de Diaconie uit de DVB-ontvangsten onlangs de volgende giften overgemaakt:

• € 750 Stichting SchuldHulpMaatje Pijnacker-Nootdorp
• € 1.000 Rode Kruis – Noodhulp slachtoffers natuurgeweld (Midden-Amerika, Vietnam, Soedan, Filipijnen)
• € 1.000 KIA – Vluchtelingenhulp, Lesbos
• € 1.000 KIA – Opvang Rohingya-vluchtelingen, Bangladesh
• € 500 Pauluskerk Rotterdam
• € 500 Interkerkelijk Dovenpastoraat
• € 500 Wereldwinkel Pijnacker
• € 500 Samen 010
• € 500 Dare2Give
• € 1.000 Stichting De Sluis

Mocht u een toezegging voor een financiële bijdrage hebben gedaan, maar is het overmaken er bij ingeschoten, dan kunt u uw bijdrage alsnog overmaken op rekeningnummer NL50 INGB 0000 2164 97. Uiteraard zijn ook giften zonder toezegging van harte welkom!

In maart 2021 zullen wij ook dan weer van u een financiële bijdrage vragen.

Als Diaconie willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage.
Namens het College van Diakenen,
Lennart de Prieëlle (voorzitter)

Evert NieuwkoopUw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!