Liturgie 12 februari 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Jaap van den Akker uit Den Haag  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Lied 288:  ‘Goede morgen, welkom allemaal’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed  na de woorden  ‘zo bidden wij tot U’: zingen uit Taizebundel nr. 12:  ‘Kyrie Eleison’

Glorialied  Lied 305:  ‘Alle eer en alle glorie’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen

Zingen  Lied  ‘Kom van je plek af’

1e Schriftlezing  Deuteronomium 30: 15 – 20   NBV21

Zingen  Psalm 119: 1 en 2   ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan,’

2e Schriftlezing  Matteüs 5: 17 – 26   NBV21

Zingen  Psalm 119: 3  ‘U dank ik, Heer, in opgetogenheid,’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 316:  1, 2, 3 en 4   ‘Het woord dat u ten leven riep’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Giro555 actie t.b.v. de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.

De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  Lied 838: 1, 2 en 3   ‘O grote God die liefde zijt’

Zending en zegen (met gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel