Liturgie 5 februari 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Met medewerking van de  The Credo Singers  o.l.v. Bert Kruis.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Zingen  Intochtslied Psalm 67: 1 en 3  ‘God zij ons gunstig en genadig’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed  & gezongen  Lied 145 b   ‘Dichtbij is God voor wie Hem roepen’

Zingen  Glorialied, 305   ‘Alle eer en alle glorie’

The Credo Singers  ‘Wees stil voor het aangezicht van God’

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen

Zingen  Lied 288  ‘Goedemorgen, welkom allemaal’

Schriftlezing  Jesaja 43: 9 – 12  &  Matteüs 5: 13 – 16  (NBV21)  &  Acclamatie

The Credo Singers  ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad’

Verkondiging

The Credo Singers  ‘The Majesty’

Zingen  Lied 705:  ‘Ere zij aan God de Vader’  : 1 (k), 2 (a), 3 (k) en 4 (k+a)

Gebeden

The Credo Singers  ‘Toekomst vol van hoop’

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de  Kerk in Actie Pakistan,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.

De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Zingen  Lied 838: 1, 3 en 4   ‘O grote God die liefde zijt’

The Credo Singers Be strong’

Zending en zegen (met gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel