Liturgie 17 september 2023

Voorganger in deze is ds. Jan Eerbeek uit Den Haag aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Silte

Intochtslied  280: 1, 3 en 4  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Groet en Bemoediging

Gebed  zingen Lied 919: 1, 2 en 4  ‘Gij, die alle sterren houdt’

Woord van liefde en genade

Glorialied  705: 1 en 4  ‘Ere zij aan God, de Vader’

Om Verlichting met de Heilige Geest,  zingen Lied 680: 4   ‘Hoor, heilige Geest, wij roepen U’

Moment met de kinderen

Zingen   ‘Kom van je plek af’

Schriftlezing   Mattheüs 9: 35 – 38   NBV21

Zingen  Lied 362: 1 en 2   ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’

Verkondiging  thema: Het leven lichter maken

Orgelspel

Zingen  Lied 871: 1, 2 en 3   ‘Jezus zal heersen waar de zon’

Voorbeden  Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor Stichting De Haven, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  315: 1 en 2   ‘Heb dank, o God van alle leven’

Uitzending en zegen  afgesloten met  lied 431b   ‘Amen’

Orgelspel