Liturgie 20 augustus 2023

Voorganger in deze dienst met HA is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Silte

Intochtslied  280: 1, 2, 3 en 4  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Bemoediging en groet

Zingen  Lied 280: 5, 6 en 7

Kyriegebed   gevolgd door 299e  ‘U alle eer

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing  Jesaja 56: 1 – 7   NBV21

Zingen  Psalm 67: 1 en 3  ‘God zij ons gunstig en genadig’

Schriftlezing  Matteüs 15: 21 – 28   NBV21

Acclamatie  Lied: 339g:   ‘Woorden van leven’  ( geen canon)

Zingen  Lied 647  ‘Voor mensen die naamloos’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 925:  ‘Wek mijn zachtheid weer’  (3x)

Bericht van overlijden

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Rudolphstichting: Jeugddorp De Glind, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  834:  ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

Uitzending en zegen ,  voorafgegaan door de woorden  ‘Voor onderweg’ , uit Liedboek p.1329

Voor onderweg

  • Open mij, les mijn dorst, stil mijn verlangen te zijn wie ik mag zijn, aanvaard door jou, Aanwezige, aanvaard door mezelf, ongedurig, afwezig. Zend boden op mijn weg, engelen met geduld, naasten met liefde, vreemden die vrienden blijken. Open mij, stil mijn verlangen.

Orgelspel