Liturgie 30 april 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Nienke Meinster-de Ronde  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  276: 1 en 3    ‘Zomaar een dank boven wat hoofden’

Groet en bemoediging

Kyriegebed, met gezongen kyrie  (Taizebundel nr 12)

Glorialied  146c: 5, 6 en 7 – ‘Alles wat adem heeft love de Here’

Gebed

Schriftlezing  1 Petrus 2: 1 – 10   NBV21

Zingen  Psalm 118: 8   ‘De steen die door de tempelbouwers’

Schriftlezing  Openbaring 5:  6 – 12    NBV21

Zingen  Psalm 118: 9 en 10  ‘Dit is de dag, die God deed rijzen’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 976: 1, 2 en 3   ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’

Gebeden

Toelichting op de Inzameling van de gaven:

1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor het ZWO  Plusproject  ‘Moldavië’ , toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  769: 1, 2 en 7   ‘Eens als de bazuinen klinken’

Zending en Zegen  met een gezongen ‘Amen

Mededeling van de voorzitter

Zingen  Lied 708: 1 en 6  Wilhelmus van Nassouwe

Orgelspel