Liturgie 30 juli 2023

Voorganger in deze dienst op is ds. Cor Baljeu uit Dalfsen aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Thema: ’… een mens te zijn op aarde.’

Orgelspel

Stilte

Intochtspsalm  68:  7   ‘God zij geprezen met ontzag’

Groet  en  Bemoediging

Kyriegebed   na de woorden ‘zo bidden wij tot U‘   Lied 301k:  ‘Kyrie eleison’  2x

Glorialied  103c:  1, 2, 3 en 4  ‘Loof de koning, heel mijn wezen’

Gebed  om verlichting met de Heilige Geest

Foto’s en video    ‘Over duizenden kruizen …’

1e Schriftlezing  Genesis 3: 1 – 9

Zingen  Lied: 944: 1   ‘O Heer, verberg u niet voor mij’

2e Schriftlezing  Genesis 3: 19 – 21

Zingen  Lied: 944: 2   ‘En wees niet toornig over mij’

3e Schriftlezing  Johannes 2: 13 – 21

Zingen  Lied 578: 1, 5 en 6   ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 538: 1, 3 en 4  ‘Een mens te zijn op aarde

Gebeden:  dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Stichting Gave, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied 981:  1, 2, 4 en 5   ‘Zolang er mensen zijn op aarde

Zending en Zegen

Orgelspel