Liturgie 5 maart 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Zingen  Intochtslied 25a:  ‘Mijn ogen zijn gevestigd’

Groet en Bemoediging

Liturgische bloemschikking

Kyriegebed, gevolgd door gezongen ‘Kyrie eleison’  301 c

Zingen  Lied 543: 1 en 3  ‘Gij zijt in glans verschenen’

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen: ‘Verander je mee?’

Projectlied  (twee coupletten op de melodie van Lied 536)

Schriftlezing  Exodus 24: 12 – 18   NBV21

Zingen  Lied 825: 1, 5 en 6  ‘De wereld is van Hem vervuld’

Schriftlezing  Matteüs 17: 1 – 9   NBV21

Zingen  Lied 545:  ‘Christus staat in majesteit’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 834:  ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

Voorbeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Zorgkwekerij Pluk de Dag,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.

De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Zingen slotlied 1000: 1, 2 en  3  ‘Wij zagen hoe het spoor van God’

Zending en zegen (met gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel