Liturgie 9 oktober 2022

op vrijdag, 07 oktober 2022

Voorganger in deze dienst is  Ria Keijzer-Meeuwse pastor Bolnes,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

 

Thema:  ‘Vreugde om het huis’

***

Orgelspel

Stilte

HET  BEGIN

Intochtslied  122: 1 en 3    ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,’

Groet en Bemoediging:
beantwoord met het Klein Gloria:
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Over deze zondag;  thema  “Vreugde om het huis”.

Zingen Lied 280: 1, 2, 3, 4, en 7   ‘De vreugde voert ons naar dit huis

KYRIE EN GLORIA

Zingen  Lied:  ‘Heer, wij vertolken onze nood’ , melodie lied 215

Glorialied  146a: ‘Laat ons nu vrolijk zingen,’

HET WOORD

Woord voor de kinderen

Zingen  met de kinderen :  ‘Kom van je plek af ‘ 

Uitleg over de gebruiken van het joodse Loofhuttenfeest

Schriftlezingen Leviticus 23: 39-43  en  Prediker 3: 1 – 8  en  9: 7 – 9a    NBV21

Schriftlied  845:   ‘Tijd van vloek en tijd van zegen,

Overdenking

Orgelmeditatie

HET ANTWOORD

Zingen  Lied 419:   ‘Wonen overal nergens thuis’ 

Gebeden   Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
De zeven intenties eindigen met de woorden: “Met geloof in toekomst bidden wij”,
waarna we elke keer lied 386F zingen: ‘God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja’.’

Aankondiging en  toelichting van de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > de eerste collecte is bestemd Kerk in Actie : Noodhulp overstroningen  Pakistan.  Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor de plaatselijke kerk

DE WERELD IN

Slotlied  704: 1 en 2   ‘Dank, dank nu allen God’

Zegen, met een gesproken “Amen”, beantwoorden met
lied 704: 3   ‘Lof, eer en prijs zij God

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 9 oktober 2022