Presentatie over de Biesbosch bij de PCOB, afdeling Pijnacker-Nootdorp

Op 21 april om 14.30 uur bent u welkom in ¨De Schakelaar, Mr. dr. v.d. Helmlaan 11.
Er is geen toegangsprijs. U kunt iemand meenemen en er is thee en koffie, waarvoor een bijdrage van € 2,20 gevraagd wordt.

In deze bijeenkomst gaat het over “de natuurontwikkeling in de Biesbosch; van boerenland naar waterland”.
Natuurontwikkelingsprojecten in de Biesbosch, gestart naar aanleiding van de Deltawet Grote Rivieren, gingen gepaard met nogal wat grondverzet. De hoge waterstanden van 1993 en 1995 brachten al die plannen qua uitvoering in een stroomversnelling. Voor de diverse dijkverzwaringstrajecten in het rivierengebied was destijds veel klei nodig en diverse in de omgeving van de Biesbosch liggende landbouwpolders werden afgegraven. Na deze werkzaamheden kondigde Rijkwaterstaat de komst van Ruimte voor de Rivier aan, beleid waarbij in het rivierengebied ruimte werd gemaakt voor toekomstige hoge rivierafvoeren. Momenteel is er ruim 3500 hectare ‘nieuwe’ Biesboschnatuur gerealiseerd. De gegraven geulenstelsels zijn inmiddels in open verbinding gebracht met het omringende rivierwater, waardoor het oppervlak van het zoetwatergetijdengebied aanmerkelijk werd vergroot. Door al deze veranderingen veranderde de flora en fauna ingrijpend. Zo broeden er tegenwoordig zee- en visarenden in de Biesbosch. Jacques van der Neut werkte 38 jaar bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch en hij maakte al deze ontwikkelingen van nabij mee.